Vedtægter

Vedtægter for Kjøge Dart Club

§1 Navn

Kjøge Dart Club
Karlemosevej 33
4600 Køge

§2 Tegning af klubben

Klubben tegnes udadtil af Formand og/eller Kassereren. Begge poster kan kun besiddes af medlemmer bosiddende i Karlemoseparken.

§3 Formål

Klubbens formål er, under kammeratligt samvær, at fremme dartspillet. Dette kan ske ved træning i klubbens lokaler, arrangering af turneringer og deltagelse ved stævner afholdt af DDU. Klubben skal derfor til enhver tid være medlem af DDU. Klubbens medlemmer må også gerne deltage i turneringer arrangeret af andre en DDU.

§4 Ledelse

Klubben ledes af en bestyrelse på 3 personer. Medlemmerne af bestyrelsen vælges på en generalforsamling for 2 år ad gangen.
Formanden er på valg i lige år. Bestyrelsesmedlemmet og Kassereren er på valg i ulige år.
Bestyrelsen skal altid sammensættes så flertallet er bosiddende i Karlemosen.
Der skal på generalforsamlingen tillige vælges 2 suppleanter.
Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.

 

§5 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal afholdes i februar og indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer.

 2. Valg af referent.
 3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling samt eventuelle ekstraordinære generalforsamlinger.
 4. Formandens beretning.
 5. Regnskabets aflæggelse.
 6. Valg til bestyrelse:• Valg af Formand (i lige år)
  • Valg af bestyrelsesmedlem (i ulige år)
  • Valg af Kasserer (i ulige år)
  • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (hvert år)
 7. Indkomne forslag.
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være underskrevet og dateret og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Ellers kan de betragtes som ikke rettidige. Hvis bestyrelsen finder det vigtigt at bringe et forslag frem alligevel, kan der dispenseres for denne regel.
 8. Eventuelt.

  §6 Kontingent

Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Kontingent betales forud, kvartalsvis.

Kontingentrestancer på mere end 3 måneder kan medføre automatisk udmeldelse af klubben.

Egen udmeldelse af Kjøge Dart Club kan kun ske til den 1. i hver måned. Udmeldelse vil ikke medføre refundering af indbetalt kontingent, i det kvartal man er i. Bestyrelsen kan i ekstraordinære situationer vælge at refundere forudbetalt kontingent.

 

§7 Optagelse som medlem af Kjøge Dart Club

For at kunne blive optaget i Kjøge Dart Club skal man være fyldt 12 år. Børn under 12 år har ikke adgang i klubben, medmindre klubben har særlige arrangementer for børn, hvor de er inviteret, samt i følgeskab med en voksen. Voksen defineres her som en person, der er fyldt 18 år.

Optagelse sker ved henvendelse til bestyrelsen for Kjøge Dart Club.

Kjøge Dart Club består af både aktive og passive medlemmer. For at kunne opnå deltagelse i den løbende DDU-turnering skal man være registreret som aktivt medlem. Aktive og passive medlemmer betaler differentieret kontingent.

§8 Eksklusion

Eksklusion fra Kjøge Dart Club foretages, ene og alene af bestyrelsen, ved enstemmighed. En eventuel eksklusion kan indankes og skal dermed behandles ved førstkommende generalforsamling eller ved en ekstraordinær generalforsamling. Personen/personerne eksklusionen er omhandlende er berettiget til at deltage under behandlingen af punktet.

§9 Regnskabsår

Kjøge Dart Clubs regnskabsår følger kalenderår; 1. januar til og med 31. december.

§10 Ekstraordinær generalforsamling

En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller 2/3 (to tredjedele) af medlemmerne måtte ønske det.

Indkaldelsen sker efter reglerne for ordinær generalforsamling.

§11 Ændring af vedtægter

Ændring af vedtægter, på en ordinær som ekstraordinær generalforsamling, kan kun ske med 2/3 majoritet i stemmeafgivelse. Samtidig gælder forholdet, at halvdelen af Kjøge Dart Clubs medlemmer skal være til stede ved afstemningen. Det er muligt at stemme pr. fuldmagt til både ordinære samt ekstraordinære generalforsamlinger.

§12 Rygeregler i klubben

Der er totalt rygeforbud i klubbens lokaler.

§13 Ophør af Kjøge Dart Club

Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en, i dette øjemed, særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede. For at forslaget kan vedtages kræves, at mindst 3/4 af de stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Ved opløsning af Kjøge Dart Club tilfalder alle overskydende aktiver til afdelingsbestyrelsen i Karlemoseparken.


Disse vedtægter er revideret 3. marts 2022.